JAES第60卷第6期中文目录

编号:8260692
已浏览1423次

AES Convention

JAES第60卷第6期中文目录

作者:
简介:为了让会员更好地了解和阅读JAES,AES中国北京将及时把最新出版的JAES的目录翻译出 来,发布在网站的“出版物”专栏中,供大家下载阅读。如果对目录中的内容感兴趣,可以再 下载相应章节。如欲阅读论文中文全文,请与AES中国北京联系。


    201209/目录.pdf    会员积分:2分

2012-9-27 19:36:03

 

 
玖玖模板站   Facebook   Twitter   LinkedIn   Google+   RSS News Feeds   RSS News Feeds   RSS News Feeds